Không giống tiếng Việt, tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết. Các từ được cấu thành từ hai âm tiết trở lên luôn có một âm được phát âm nổi bật hẳn so với các âm còn lại về cường độ, cao độ và trường độ. Âm này được gọi là trọng âm – một trong những yếu tố chính quyết định bạn nói tiếng Anh có chuẩn hay không?

Bài viết ngày hôm nay sẽ bật mí cho bạn các quy tắc nhấn trọng âm mà mọi cao thủ tiếng Anh đều áp dụng.

Cách nhận biết trọng âm trong tiếng Anh

Nếu bạn để ý, khi tra một từ vựng mới bằng từ điển hay phần mềm, thì bên cạnh các thông tin như spelling, meaning, example, … còn có cách phiên âm của từ. Ví dụ, từ “happy” có phiên âm là /ˈhæpi/. Bạn có thấy dấu (‘) đằng trước chữ /h/ không? Đây chính là dấu hiệu để nhận biết trọng âm của từ. Và với trường hợp của “happy”, trọng âm rơi vào âm thứ nhất /’hæp/.

Đối với những từ chỉ có một âm tiết như “love” [lʌv] thì sao? Có thể bạn sẽ nghĩ rằng nó không có trọng âm, nhưng sự thật trọng âm của “love” rơi vào âm /v/. Cách nhấn mạnh vào âm này nhằm phân biệt nó với những từ khác. Như vậy hầu hết các từ một âm tiết trong tiếng Anh đều có trọng âm, ngoại trừ các giới từ như at, on, in, …

Các quy tắc nhấn trọng âm cơ bản

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

Đa số danh từ và tính từ có 2 âm tiết đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ:

Danh từ:

teacher /ˈtiːtʃər/                         student /’stuːdnt/                       knowledge /’nɑlɪdʒ/

Tính từ:

happy /ˈhæpi/                           boring /’bɔːrɪŋ/                           clever /’klevə/

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

Phần lớn động từ và giới từ có 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ:

Động từ:

decide /di’said/                           begin /bi’gin/                            commit /kə’mit/

Giới từ:

among /ə’mʌɳ/                           between /bi’twi:n/                   beside /bi’said/

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ dưới lên

Với những từ có 3 âm tiết trở lên, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên

Ví dụ:

economy /ɪˈkɑːnəmi/                  society /sə’saiəti/                         technology /tek’nɔlədʤi/

Các từ tận cùng – ity, – graphy, – cy, – al, – ate, – phy, – gy thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên.

Ví dụ:

photography /fəˈtɑːɡrəfi/             technology /tek’nɔlədʤi/              ability /ə’biliti/

investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/              demoracy /dɪˈmɑːkrəsi/                 philosophy /fi’lɔsəfi/

economical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/

Trọng âm rơi vào âm thứ hai từ cuối lên

Những từ  kết thúc là -ic

Ví dụ:

economic /,i:kə’nɔmik/                  scientific /saiən’tifik/                   graphic /’græfik/

Những từ kết thúc là -sion và -tion

Ví dụ:

suggestion /sə’dʤestʃn/                relation /ri’leiʃn/

Những từ có hậu tố: – ee, – eer, – ese, – ique, – ain thì trọng âm rơi vào chính âm tiết đó.

Ví dụ:

degree /di’gri:/                              engineer /,endʤi’niə/                    Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/

boutique /buːˈtiːk/                        retain /ri’tein/

Những từ có hậu tố: – ness, – ment, – hood, – ship, – less, – ing, – en, – ful, – able, – ous, thì trọng âm chính của từ không thay đổi.

Ví dụ:

agree /əˈɡriː/             agreement /əˈɡriːmənt/

relation /ri’leiʃn/        relationship /ri’leiʃnʃip/

limit /’limit/            limitless /’limitlis/

Từ ghép

Danh từ ghép: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất

Ví dụ:

girlfriend /ˈɡɜːrlfrend/                           toothpaste /ˈtuːθpeɪst/

Tính từ ghép: Trọng âm thường rơi vào âm thứ hai

Ví dụ:

old-fashion /oʊld ˈfæʃnd/                     bad-tempered /bæd ˈtempərd/

Động từ ghép: Trọng âm rơi vào phần thứ hai của từ

Ví dụ:

overload /ˌoʊvərˈloʊd/                          overflow /’ouvəflou/

Một số thủ thuật nhấn trọng âm mà các cao thủ thường dùng

Trên đây là các quy tắc nhấn trọng âm cơ bản trong tiếng Anh. Tuy nhiên, việc ghi nhớ hết tất cả các quy tắc trên cùng một một lúc là điều khó khăn đối với hầu hết mọi người. Vậy làm sao để một cao thủ tiếng Anh có thể làm được điều đó?

Thật đơn giản, việc phát âm chính xác từng từ đã trở thành bản năng của họ giống như việc bạn có thể nói liên tiếp những từ đồng âm liên tiếp, như “Lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa lên lớp lớp, lòng nàng lâng lâng” một cách xính xác.

Bí quyết của họ là gì? Thật ra ban đầu họ cũng giống bạn, nhưng bằng cách tạo thói quen để ý cách phiên âm mỗi lần tra từ điển và tự thực hành mà họ hình thành được bản năng cho mình. Kiểu mưa dầm thấm lâu, rồi cái gì đến cũng sẽ đến, dù bạn có muốn vứt bỏ nó cũng không được.

Đơn giản như thế đấy các bạn! Chỉ cần tạo cho mình một thói quen nói đúng ngay từ ban đầu cùng với những quy tắc nhấn trọng âm cơ bản trên và kiên trì luyện tập, nhất định bạn sẽ trở thành một cao thủ vào một ngày không xa.

Leave a Comment